Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

3440 b62f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 20 2017

4128 8b18
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
Jeśli na czymś ci zależy, nie patrz czy inni to akceptują 
Reposted fromyouneedgrowup youneedgrowup viaoxygenium oxygenium
Chcę zasypiać z Tobą w ramionach,
a nie tylko z telefonem w dłoniach
— (via euforycznafuria)
Reposted fromdivi divi viaoxygenium oxygenium
3245 c22f 500
1340 03e0
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven vialeksandra leksandra
6769 e4ab 500

mademoiselle-lolita:

hiroshima mon amour (1959)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover
8728 7ed5 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaAmericanlover Americanlover
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viaAmericanlover Americanlover
Reposted fromshakeme shakeme
4614 e2b7
Reposted fromdivi divi viakentoquer kentoquer
4158 eb2e
ift.tt
Reposted fromfabrikk fabrikk viakentoquer kentoquer

November 13 2017

2040 839a 500
Reposted fromdivi divi viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl