Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viashakeme shakeme
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
7304 2557
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viakentoquer kentoquer

July 07 2017

4379 dbf9 500
może komuś się przyda
Reposted frompierdolony pierdolony viawarkocz warkocz
6263 11ed
Reposted fromcalifornia-love california-love viawarkocz warkocz
2130 d231
Reposted fromwhatu whatu viawarkocz warkocz
7225 884e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz

Nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś gorszy.

— Forrest Gump
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viawarkocz warkocz
0521 5186
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
3480 d287 500
Doszukiwanie się w czymkolwiek sensu to specjalność nie tyle naiwniaka, ile masochisty.
Reposted fromxempx xempx viawarkocz warkocz
I wish
Reposted fromfabs3 fabs3 viawarkocz warkocz
4513 1152 500
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viacytaty cytaty
6142 3d2d
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viabrzask brzask
2539 a5af
Reposted frommisterpeter misterpeter viabrzask brzask
Zagińmy gdzieś.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabrzask brzask
4144 5725 500

everythingfox:

Happy Foxy Tuesday! 🦊🐾

Juniper’s Instagram

Reposted fromhighhopes highhopes viabrzask brzask
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"

July 03 2017

Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Zajmij się tym, co dla Ciebie możliwe, a niemożliwe zostaw Bogu.
Reposted fromupinthesky upinthesky viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl